Binomochương trình tiếp thị liên kết

THỎA THUẬN TIẾP THỊ LIÊN KẾT Affiliate Top

Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này được ký kết giữa một bên là Dolphin Corp LLC (một công ty được thành lập theo pháp luật của Saint Vincent và Grenadines, số đăng ký 915 LLC 2021, có văn phòng đặt tại Euro House, Đường Richmond Hill, Kingstown, Saint Vincent và Grenadines, sau đây được gọi là — Công ty) và bên còn lại là một cá nhân hay pháp nhân quan tâm đến việc quảng bá Nền tảng giao dịch Binomo và/hoặc Nền tảng giao dịch Stockity (sau đây được gọi là 'Đối tác liên kết').

Dolphin Corp LLC là nhà cung cấp Nền tảng giao dịch Binomo và ứng dụng di động Binomo, đồng thời là đại lý của Caracol Ltd. (một công ty được thành lập theo luật pháp của Cộng hòa Quần đảo Marshall, với Số Đăng ký 114137, có văn phòng tại Trust Company Complex, Ajeltake Road, Ajeltake Island, Majuro, Marshall Islands, MH 96960), là nhà cung cấp Nền tảng giao dịch Stockity và ứng dụng di động Stockity.


1. CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG

1.1. Đối tác liên kết chấp nhận Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này bằng cách đăng ký và tạo một Tài khoản Tiếp thị liên kết trên www.affiliate.top (sau đây được gọi là — 'Trang web'). Việc chấp nhận Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này có nghĩa là Đối tác liên kết đồng ý đầy đủ và vô điều kiện với các điều khoản và điều kiện có trong Thỏa thuận.

1.2. Nơi ký kết Thỏa thuận Tiếp thị tiếp thị liên kết là tại Saint Vincent và Grenadines.

1.3. Chính sách Quyền riêng tư của Chương trình Tiếp thị liên kếtChính sách Truyền thông của Binomo và Chính sách Truyền thông của Stockity được đăng tải trên Trang web là các phần không thể tách rời của Thỏa thuận Tiếp thị liên kết.

1.4. Tất cả các tham chiếu khác đến Nền tảng giao dịch Binomo, trang web www.binomo.com và Ứng dụng di động Binomo đều tương đương.

Tất cả các tham chiếu khác đến Nền tảng giao dịch Stockity, trang web stockity.id và Ứng dụng di động Stockity đều tương đương.


2. THUẬT NGỮ

Vì mục đích của Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này, các thuật ngữ được sử dụng trong Thỏa thuận có nghĩa như sau:

Đối tác Tích cực là Đối tác thu hút được ít nhất 3 (ba) Nhà giao dịch thông qua Đối tác liên kết đến Nền tảng giao dịch Binomo hoặc Nền tảng giao dịch Stockity trong 1 (một) tháng vừa qua, hoặc ít nhất 5 (năm) Người được giới thiệu đến Chương trình Tiếp thị liên kết trong 6 (sáu) tháng qua.

Tài liệu Quảng cáo là các biểu ngữ (banner), trang đích, logo, video đánh giá và các tài liệu quảng cáo khác được cung cấp cho Đối tác liên kết để giới thiệu trang web www.binomo.com hay stockity.id tới người dùng.

Tài khoản Tiếp thị liên kết là tài khoản của Đối tác liên kết trên Trang web với số ID được chỉ định và quyền truy cập vào Tài khoản cá nhân của Đối tác liên kết đó.

Số dư trong Tài khoản Tiếp thị liên kếttổng số tiền thanh toán cho Đối tác liên kết có trong Tài khoản của Đối tác liên kết.

Đường dẫn Tiếp thị liên kết là bộ định vị tài nguyên thống nhất (URL) chứa một nhãn duy nhất của Đối tác liên kết mà Công ty sử dụng để ghi nhận số liệu thống kê của Đối tác liên kết, và được Đối tác liên kết sử dụng để giới thiệu người dùng đến Nền tảng giao dịch.

Phí tiếp thị liên kết là khoản thù lao Công ty ghi có và thanh toán cho Đối tác liên kết theo chương trình Tiếp thị liên kết mà Đối tác liên kết đã lựa chọn để giới thiệu người dùng đến (các) Nền tảng giao dịch.

Tài khoản cá nhân của Đối tác liên kết là một phần trên Trang web với quyền truy cập hạn chế mà sau khi Đối tác liên kết hoàn thành thủ tục ủy quyền bằng cách nhập thông tin đăng nhập và mật khẩu của mình để có thể quảng bá (các) Nền tảng giao dịch.

Chương trình Tiếp thị liên kết là một hình thức hợp tác kinh doanh giữa Công ty và Đối tác liên kết bao gồm các điều khoản và công cụ để quảng bá (các) Nền tảng giao dịch.

Nhà giao dịch thông qua Đối tác liên kếtNhà giao dịch được giới thiệu đến trang web www.binomo.com hoặc stockity.id thông qua một Đối tác liên kết.

Khách truy cập qua liên kết là khách truy cập được giới thiệu đến trang web www.binomo.com hoặc stockity.id thông qua một Đối tác liên kết.

Cụm từ Truy vấn Thương hiệu là bất kỳ từ và/hoặc cụm từ nào có chứa từ 'Binomo' và/hoặc ‘Stockity’.

Đối tượng IP là các quyền đối với các đối tượng sở hữu trí tuệ sau đây thuộc sở hữu của Công ty:

hoặc sở hữu của Caracol Ltd.:

 • nhãn hiệu đã đăng ký Stockity;

 • tên miền stockity.id cũng như bất cứ tên miền nào khác có chứa từ 'stockity' hoặc 'Affiliate Top';

 • giao diện của trang web stockity.id trên Internet.

Người được giới thiệunhững Đối tác liên kết được giới thiệu đến Chương trình Tiếp thị liên kết bởi Đối tác liên kết.

Đường dẫn Giới thiệu là bộ định vị tài nguyên thống nhất (URL) chứa một nhãn duy nhất của Đối tác liên kết mà Công ty sử dụng để ghi nhận số liệu thống kê của Đối tác liên kết, và được Đối tác liên kết sử dụng để giới thiệu những Người được giới thiệu đến Chương trình Tiếp thị liên kết.

Phí giới thiệu là khoản tiền thù lao Công ty ghi có và thanh toán cho Đối tác liên kết cho việc giới thiệu những Đối tác liên kết khác đến Chương trình Tiếp thị liên kết.

Thư rác là việc gửi thông tin về Nền tảng giao dịch cho những người không muốn nhận những thông tin như vậy và thể hiện rõ sự không hài lòng rõ đối với hành động và tài liệu đó.

Nhà giao dịch là người dùng đã đăng ký thành công tài khoản trên Nền tảng giao dịch. Cho các mục đích của Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này, người dùng chưa hoàn tất đăng ký hoặc đã bị Nhà cung cấp Nền tảng giao dịch tương ứng hủy bỏ đăng ký vì bất cứ lý do gì và tại bất cứ thời điểm nào đều không được coi là Nhà giao dịch.

ID Nhà giao dịch là số nhận dạng của Nhà giao dịch do Nền tảng giao dịch thiết lập để xác nhận mối quan hệ giữa Nhà giao dịch và Đối tác liên kết.

Nền tảng giao dịch là hệ thống máy tính được Nền tảng giao dịch sử dụng để cung cấp dịch vụ của mình.

Nền tảng giao dịch Binomo được truy cập thông qua trang web www.binomo.com.Nền tảng giao dịch Stockity được truy cập thông qua trang web stockity.id.

Doanh thu Giao dịch là tổng tất cả các khoản đầu tư của Nhà giao dịch thông qua Đối tác liên kết vào các giao dịch trên Tài khoản thực của họ trên Nền tảng giao dịch, không bao gồm giao dịch không có kết quả. ‘Tài khoản thực’ được hiểu như định nghĩa trong Thỏa thuận Khách hàng Binomo hoặc trong Thỏa thuận Khách hàng Stockity, tùy thuộc vào Nền tảng giao dịch mà Nhà giao dịch thông qua Đối tác liên kết đã đăng ký.


3. ĐĂNG KÝ CỦA ĐỐI TÁC LIÊN KẾT, NHÀ GIAO DỊCH THÔNG QUA ĐỐI TÁC LIÊN KẾT, NGƯỜI ĐƯỢC GIỚI THIỆU

3.1. Những cá nhân quan tâm đến việc quảng bá (các) Nền tảng giao dịch và giới thiệu Nhà giao dịch đến với nền tảng cần phải đăng ký một Tài khoản Tiếp thị liên kết trên trang web.https://affiliate.top./

3.2. Để đăng ký trên Trang web, cá nhân đó phải thực hiện các hành động sau:

 • nhập địa chỉ email của mình và tạo mật khẩu;

 • chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận Tiếp thị liên kết.

Khi chấp nhận các điều khoản và điều kiện của Thỏa thuận Tiếp thị liên kết, Đối tác liên kết phải đảm bảo:

 • là người trưởng thành có đủ năng lực pháp lý và/hoặc có quyền hợp pháp để hành động thay mặt cho pháp nhân;

 • đã đọc các điều khoản nêu trong Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này và đồng ý với chúng.

3.3. Trong Tài khoản Tiếp thị liên kết, Đối tác liên kết có quyền truy cập vào Chương trình Tiếp thị liên kết và Tài liệu Quảng cáo, cũng như (các) Đường dẫn Tiếp thị liên kết cá nhân để giới thiệu người dùng đến (các) Nền tảng giao dịch, hay đến Đường dẫn Giới thiệu để quảng bá Chương trình Tiếp thị liên kết và Nền tảng giao dịch sẽ nạp tiền vào Tài khoản của họ và thanh toán cho Đối tác liên kết Phí tiếp thị liên kết và/hoặc Phí giới thiệu theo Chương trình Tiếp thị liên kết mà Đối tác liên kết đã lựa chọn theo các điều kiện được quy định trong Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này.

3.4. Khi đăng ký trên Trang web, Đối tác liên kết đồng ý nhận email từ Công ty, bao gồm cả thông điệp quảng cáo. Nếu Đối tác liên kết không muốn nhận thông tin từ Công ty qua email, Đối tác có thể hủy đăng ký của mình bất kỳ lúc nào bằng cách bấm vào liên kết 'Hủy đăng ký' trong bất kỳ email nào nhận được từ Công ty, hoặc hủy kích hoạt tùy chọn tương ứng trên trang Tài khoản cá nhân của Đối tác liên kết, hoặc bằng cách liên hệ với Dịch vụ hỗ trợ Tiếp thị liên kết của Công ty qua địa chỉ email [email protected].

3.5. Một người dùng được xem là Nhà giao dịch thông qua Đối tác liên kết khi người dùng này đăng ký trên Nền tảng giao dịch thông qua Đường dẫn Tiếp thị liên kết.  

3.6. Một người trở thành Người được giới thiệu khi người này đăng ký làm Đối tác liên kết trên Trang web thông qua Đường dẫn Giới thiệu.


4. QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÔNG TY VÀ ĐỐI TÁC LIÊN KẾT

4.1. Công ty không cũng cấp cho Đối tác liên kết quyền độc quyền sử dụng và chuyển nhượng Tài liệu Quảng cáo để quảng bá Nền tảng giao dịch.

4.2. Công ty không cung cấp cho Đối tác liên kết các quyền sau trong bất kỳ trường hợp nào:

 • các quyền và đặc quyền bổ sung để hỗ trợ Nhà giao dịch thông qua Đối tác liên kết;

 • quyền nhận Phí tiếp thị liên kết và/hoặc Phí giới thiệu có được từ các Nhà giao dịch truy cập vào trang web www.binomo.com hoặc stockity.id thông qua giới thiệu của Đối tác liên kết khác và/hoặc Người được giới thiệu của họ, hoặc những khách truy cập vào (các) trang web nêu trên một cách độc lập;

 • bất kỳ quyền nào khác đối với Đối tượng IP hoặc tài sản khác của (các) Nhà cung cấp Nền tảng giao dịch, trừ khi được quy định cụ thể trong Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này. 

4.3. Đối tác liên kết cam kết thực hiện các hoạt động của họ một cách chuyên nghiệp và có thiện chí trong phạm vi Chương trình Tiếp thị liên kết.

4.4. Đối tác liên kết cam kết cung cấp cho Công ty danh sách đầy đủ các nguồn truy cập của họ và cập nhật danh sách này trong trường hợp có thêm nguồn truy cập mới và đảm bảo chỉ sử dụng các nguồn truy cập đã được Công ty phê duyệt.

4.5. Đối tác liên kết chịu trách nhiệm cho những điều sau:

 • tình trạng hoạt động hoặc không hoạt động trong quá trình sử dụng Tài khoản Tiếp thị liên kết của họ;

 • bảo mật mật khẩu của họ, cũng như thông tin thanh toán và những thông tin khác được nêu trong Tài khoản Tiếp thị liên kết;

 • cung cấp thông tin bổ sung đáng tin cậy và hoàn chỉnh theo yêu cầu của Công ty, bao gồm:

nếu Đối tác liên kết là một cá nhân:

 • ảnh chụp (trang) hộ chiếu có ảnh và dữ liệu cá nhân của Đối tác liên kết, hoặc mặt trước và mặt sau của thẻ chứng minh thư hay bằng lái xe của Đối tác liên kết;

 • họ và tên (tên pháp nhân), số định danh cá nhân, nếu có (số đăng ký nhà nước của pháp nhân); ngày sinh, quốc tịch, địa chỉ cư trú, thông tin liên lạc, địa điểm và bản chất của hoạt động quảng cáo và cung cấp thông tin (giấy phép, nếu có), số đăng ký với cơ quan thuế;

 • thông tin tài khoản ngân hàng và/hoặc thông tin ví điện tử, hoặc thông tin phương thức thanh toán khác để nhận Phí tiếp thị liên kết và Phí giới thiệu, bao gồm: tên người thụ hưởng, số tài khoản ngân hàng, mã ngân hàng (BIC hoặc IBAN) và tên và địa chỉ của ngân hàng;

nếu Đối tác liên kết là một pháp nhân:

 • giấy chứng nhận đăng ký và các tài liệu xác nhận thẩm quyền của cơ quan chức năng;

 • ngày thành lập; thông tin liên hệ, địa điểm và bản chất của hoạt động quảng cáo và cung cấp thông tin (giấy phép, nếu có), số đăng ký với cơ quan thuế;

 • thông tin tài khoản ngân hàng và/hoặc thông tin ví điện tử, hoặc thông tin phương thức thanh toán khác để nhận Phí tiếp thị liên kết và Phí giới thiệu, bao gồm: tên người thụ hưởng, số tài khoản ngân hàng, mã ngân hàng (BIC hoặc IBAN) và tên và địa chỉ của ngân hàng.

4.6. Đối tác liên kết không được thực hiện những hành vi sau:

(I) sử dụng các Cụm từ truy vấn thương hiệu trong bất kỳ loại hình quảng cáo nào và/hoặc sử dụng Thư rác để giới thiệu Khách truy cập và/hoặc Nhà giao dịch;

(II) sử dụng Đường dẫn Tiếp thị liên kết được cung cấp để đăng ký bản thân trở thành Nhà giao dịch;

(III) sử dụng Đường dẫn Giới thiệu được cung cấp để đăng ký bản thân trở thành Người được giới thiệu;

(IV) công bố và truyền tải thông tin sai lệch về (các) Nhà cung cấp Nền tảng giao dịch;

(V) đăng ký nhiều hơn một Tài khoản Tiếp thị liên kết từ cùng một địa chỉ IP;

(VI) chuyển giao hoặc bằng bất kỳ cách nào khác cung cấp cho bên thứ ba Đường dẫn Tiếp thị Liên kết và Đường dẫn Giới thiệu được cung cấp;

(VII) quản lý tài khoản của Nhà giao dịch và/hoặc Nhà giao dịch thông qua Đối tác liên kết trên (các) Nền tảng giao dịch hoặc tài khoản của Người được giới thiệu trên Trang web;

(VIII) sử dụng bất kỳ chương trình gian lận nào, bao gồm nhưng không giới hạn ở những điều sau: lưu lượng truy cập phải trả phí, đánh cắp lượt nhấp chuột, đánh cắp cài đặt, cài đặt giả mạo, thư rác, quảng cáo sai lệch, thông đồng, giả mạo hệ thống dịch vụ, sử dụng người dùng hư cấu, bao gồm nhưng không giới hạn ở, bot và nhân viên của Đối tác liên kết; sử dụng chương trình từ xa, trojan, nhấp chuột tự động hoặc tập lệnh cài đặt tự động mà không có sự cho phép rõ ràng và có ý thức của người dùng;

(IX) giới thiệu quảng cáo về (các) Nền tảng giao dịch cho người dưới 18 tuổi hoặc dưới độ tuổi thành niên hợp pháp ở quốc gia mà Nhà giao dịch tiềm năng cư trú;

(X) quảng cáo (các) Nền tảng giao dịch trên các trang web ở các quốc gia được liệt kê trong Danh sách Các quốc gia (Vùng lãnh thổ) bị cấm (Xem Phụ lục 2 của Thỏa thuận Tiếp thị liên kết);

(XI) quảng cáo hoặc cung cấp thông tin về các sản phẩm tương tự hoặc có khả năng so sánh (cạnh tranh) của Đối tác liên kết và/hoặc những cá nhân và công ty khác, bao gồm những hành động sau:

 • quảng cáo các trang web trên Internet;

 • các hệ thống trực tuyến, ứng dụng và những nền tảng khác phục vụ hoạt động giao dịch tương tự như các sản phẩm và dịch vụ được cung cấp bởi Công ty và hoặc (các) Nhà cung cấp Nền tảng giao dịch;

 • sử dụng Tài liệu Quảng cáo hoặc Các đối tượng IP.

(XII) sử dụng hoặc quảng cáo Các đối tượng IP một cách bất hợp pháp;

(XIII) sử dụng tài liệu quảng cáo của riêng mình mà không có sự chấp thuận trước của Công ty;

(XVI) sử dụng Tài liệu Quảng cáo bị tấn công, bị dịch ngược quá trình hoặc bị sửa đổi;

(XV) sử dụng bất kỳ phương thức nào để tăng số lượng hiển thị và/hoặc số lượt nhấp chuột, bao gồm cả phương thức thủ công. Lượt nhấp chuột vào Tài liệu Quảng cáo phải xuất phát từ phía người dùng thật. Bất kỳ phương thức nào nhằm tạo ra lượt nhấp chuột hoặc lượt xem Tài liệu Quảng cách giả tạo đều bị nghiêm cấm, bao gồm nhưng không giới hạn ở những phương thức sau đây: nhấp chuột hoặc hiển thị thủ công nhiều lần, bất kỳ phương thức tự động nhấp chuột hoặc hiển thị tự động nào, cũng như việc sử dụng tính năng rô-bốt hoặc phần mềm gây hiểu nhầm;

(XVI) quảng cáo (các) Nền tảng giao dịch bằng cách sử dụng phương thức quảng cáo sai sự thật, bao gồm nhưng không giới hạn ở: quảng bá thông qua các quảng cáo gây hiểu nhầm trên trang web, ứng dụng hoặc nền tảng khác, bao gồm sử dụng hệ thống giả mạo, dịch vụ hoặc thông báo trong ứng dụng hoặc chỉ báo; quảng bá bằng khẩu hiệu quảng cáo hoặc tài liệu quảng cáo không chính xác hoặc phóng đại hoặc sử dụng biểu mẫu quảng cáo gian lận để buộc người dùng sử dụng (các) Nền tảng giao dịch và/hoặc tải xuống ứng dụng Binomo và/hoặc Stockity; và/hoặc quảng bá hay sử dụng các phương thức cài đặt chuyển hướng đến Google Play, App Store và/hoặc cửa hàng ứng dụng khác, hoặc tải xuống ứng dụng Binomo và/hoặc Stockity mà không thông báo trước cho người dùng. 

(XVII) mở Tài khoản Giao dịch và/hoặc Tài khoản Tiếp thị liên kết thông qua Đường dẫn Tiếp thị liên kết và/hoặc (các) Đường dẫn Giới thiệu riêng của mình.


5. CHƯƠNG TRÌNH TIẾP THỊ LIÊN KẾT

5.1. Sau khi đăng ký, Đối tác liên kết có quyền lựa chọn bất cứ gói Chương trình Tiếp thị liên kết nào (Xem Phụ Lục 1 của Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này) cho một hoặc cả hai dự án. 

5.2. Đối tác liên kết có quyền thay đổi lựa chọn chương trình của họ trong một dự án không quá một lần mỗi tháng.

5.3. Công ty có quyền đơn phương thay đổi chương trình của Đối tác liên kết hoặc các điều khoản của gói chương trình bằng cách thông báo cho Đối tác liên kết qua email hoặc một hình thức liên lạc khả dụng khác.

5.4. Nếu Đối tác liên kết từ chối chương trình mới hoặc các điều khoản mới, Đối tác liên kết phải gửi email phản hồi thông báo của Công ty trong vòng ba (3) ngày kể từ thời điểm nhận được thông báo. Việc Đối tác liên kết tuân thủ Thỏa thuận Tiếp thị liên kết trong vòng ba (3) ngày sau khi nhận được thông báo từ Công ty có nghĩa là Đối tác liên kết đồng ý với chương trình mới hoặc các điều khoản mới.


6. PHÍ TIẾP THỊ LIÊN KẾT VÀ PHÍ GIỚI THIỆU

6.1. Công ty tính toán và thanh toán Phí Tiếp thị liên kết theo chương trình hiện tại của Đối tác liên kết (Xem Phụ lục 1 của Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này).

6.2. Việc Đối tác liên kết nhận được Phí tiếp thị liên kết và/hoặc Phí giới thiệu được quy định cụ thể tại khoản 6.4 sẽ được coi là phương thức thích hợp để Công ty thực hiện nghĩa vụ thanh toán thù lao. Trong trường hợp Đối tác liên kết không đồng ý với số tiền đã chuyển, Đối tác liên kết phải gửi thông báo đến địa chỉ email [email protected] trong vòng 5 (năm) ngày làm việc sau khi nhận được thanh toán. Trong trường hợp thời gian phản hồi thông báo hết hạn, Đối tác liên kết mất quyền khiếu nại việc thanh toán thù lao.

6.3. Công ty thanh toán Phí tiếp thị liên kết và Phí giới thiệu với điều kiện phải có tối thiểu 5 (năm) Nhà giao dịch đã đăng ký thông qua Đối tác liên kết trong một dựa án, và số lượt nạp tiền lần đầu của Nhà giao dịch phải đạt ít nhất 5 (năm) lượt, và Số dư trong Tài khoản Tiếp thị liên kết tại thời điểm thanh toán phải đạt ít nhất 10 (mười) Đô la Mỹ. Đồng thời, Công ty có quyền đơn phương quyết định trong việc thay đổi ngưỡng thanh toán tối thiểu nhất định đối với việc thanh toán Phí tiếp thị liên kết và/hoặc Phí giới thiệu cũng như các kỳ thanh toán.

6.4. Phí tiếp thị liên kết và Phí giới thiệu được thanh toán thông qua phương thức thanh toán Công ty cho là phù hợp nhất dựa trên chính sách nội bộ và pháp luật hiện hành. Phương thức thanh toán ưu tiên là chuyển khoản vào ví điện tử được chỉ định trong Tài khoản Tiếp thị liên kết. Số tiền được thanh toán bao gồm chi phí liên quan đến việc chuyển khoản hay chuyển đổi tiền. Đối tác liên kết cần lưu ý rằng chi phí đó có thể lên tới 10% của khoản thanh toán Phí tiếp thị liên kết và Phí giới thiệu.

6.5. Công ty có quyền từ chối thanh toán Phí tiếp thị liên kết và/hoặc Phí giới thiệu trong trường hợp Nhà giao dịch thông qua Đối tác liên kết không vượt qua quy trình xác minh trên Nền tảng giao dịch hay kết quả của quy trình xác minh bị hủy bỏ sau đó vì bất kỳ lý do nào.

6.6. Lượng truy cập từ các quốc gia (vùng lãnh thổ) có tên trong Danh sách các Quốc gia (Vùng lãnh thổ) bị cấm (Xem Phụ lục 2 của Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này) sẽ không được Công ty tính khi hạch toán khoản thanh toán Phí tiếp thị liên kết và/hoặc Phí giới thiệu.

6.7. Trong trường hợp Công ty phát hiện bất kỳ hoạt động đáng ngờ nào liên quan đến Tài khoản Tiếp thị liên kết hay bất kỳ tài khoản nào khác của Đối tác liên kết, Công ty có quyền đơn phương quyết định hoãn thanh toán Phí tiếp thị liên kết và/hoặc Phí giới thiệu trong tối đa ba mươi (30) ngày để tiến hành điều tra.

6.8. Trường hợp trong quá trình điều tra phát hiện được hành vi gian lận, bao gồm nhưng không giới hạn ở Thư rác, quảng cáo sai lệch, sử dụng thẻ tín dụng bị đánh cắp, thông đồng, giả mạo dịch vụ, hệ thống, phí bảo hiểm hoặc quảng cáo, đề nghị phân chia Phí tiếp thị liên kết hoặc Phí giới thiệu trực tiếp hay gián tiếp với Nhà giao dịch, hay sử dụng trái phép các tài khoản, bản quyền, hay tên thương hiệu của bên thứ ba nhằm mục đích lừa dối Công ty và/hoặc (các) Nền tảng giao dịch, bất kể số lượng thiệt hại gây ra, Công ty có quyền đình chỉ Tài khoản Tiếp thị liên kết mà không thanh toán Phí tiếp thị liên kết và/hoặc Phí giới thiệu, cũng như sử dụng các biện pháp bảo vệ khác.

6.9. Công ty có quyền hoãn hay hủy bỏ việc thanh toán Phí tiếp thị liên kết và/hay Phí giới thiệu trong những trường hợp sau:

 • nếu có lý do phù hợp cho thấy các hoạt động của Đối tác liên kết vi phạm pháp luật hiện hành;

 • nếu các hoạt động của Đối tác liên kết vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này;

 • nếu Đối tác liên kết không cung cấp tài liệu và/hoặc thông tin Công ty yêu cầu trong khuôn khổ Chương trình Tiếp thị liên kết trước ngày hết hạn;

 • nếu một bên thứ ba thông báo cho Công ty về hành vi sai trái, sự không trung thực hay hành vi thiếu chuyên nghiệp của Đối tác liên kết;

 • trong trường hợp Đối tác liên kết mắc lỗi khi sử dụng Đường dẫn Tiếp thị liên kết;

 • trong trường hợp khi Đối tác liên kết không phải là Đối tác Tích cực;

 • trong trường hợp khi Đối tác liên kết chưa liên hệ với người quản lý của mình hoặc với một đại diện khác của Công ty trong hơn hai tuần;

 • nếu khoản thanh toán được chuyển vào tài khoản do Đối tác liên kết chỉ định không được chấp nhận trong hơn hai tuần do hạn chế bởi hệ thống thanh toán của Đối tác liên kết (ví dụ vượt hạn mức, v.v.), và do Công ty đã thông báo cho Đối tác liên kết về điều này qua email.


7. BẢO MẬT

7.1. Ngoại trừ Tài liệu Quảng cáo, bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào mà Đối tác liên kết nhận được từ Công ty liên quan đến việc ký kết và thực hiện Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này đều được coi là thông tin bảo mật.

7.2. Thông tin không được coi là bảo mật và Đối tác liên kết sẽ không có bất kỳ nghĩa vụ nào đối với thông tin đó, nếu đáp ứng một trong những tiêu chí sau:

 • thông tin đã được công bố, thuộc quyền sở hữu và dưới sự quyết định của Đối tác liên kết và không chịu bất kỳ hạn chế nào tại thời điểm nhận được nó;

 • thông tin được công bố hoặc được biết đến rộng rãi là kết quả của hành động không phù hợp, cẩu thả hoặc có chủ ý của Công ty;

 • thông tin có được một cách hợp pháp từ bên thứ ba mà không bị hạn chế hay vi phạm Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này do Công ty cung cấp nó cho bên thứ ba mà không bị hạn chế và cũng không bị hạn chế căn cứ vào quyền của bên thứ ba;

 • đó là thông tin mà Đối tác liên kết bắt buộc phải tiết lộ theo luật hiện hành, bao gồm cả trường hợp liên quan đến bất kỳ kiến nghị hoặc yêu cầu nào của cơ quan chức năng hoặc theo quyết định của tòa án. Trong khi đó, nghĩa vụ bảo mật và không tiết lộ thông tin bảo mật sẽ tiếp tục được áp dụng cho tất cả những cá nhân không có nghĩa vụ tiết lộ thông tin bảo mật theo đoạn này;

 • - thông tin được phép tiết lộ bằng văn bản thỏa thuận với Công ty.

7.3. Đối tác liên kết sẽ không tiết lộ thông tin bảo mật nhận được từ Công ty cho bất kỳ bên thứ ba nào mà không có sự đồng ý trước bằng văn bản của Công ty và sẽ không sử dụng thông tin bảo mật này trừ khi được quy định khác trong Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này.

Cho các mục đích của Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này, các Bên sẽ hiểu thuật ngữ 'tiết lộ thông tin bảo mật' là việc phổ biến thông tin: bằng lời nói, bằng văn bản, thông qua chứng minh hoặc trình bày tài liệu, bản vẽ, bản phác thảo, mô hình hoặc các hình thức khác có liên quan, v.v. Việc vi phạm các nghĩa vụ này được coi là thành lập khi thông tin cấu thành thông tin bảo mật được công khai và được biết bởi một cá nhân hoặc những cá nhân không nên sở hữu thông tin đó.

7.4. Đối tác liên kết phải thông báo ngay lập tức cho Công ty về việc mất mát, thiếu hụt hoặc tiết lộ thông tin bảo mật, đồng thời thông báo về bất kỳ trường hợp nào có thể góp phần hoặc dẫn đến hành động tiết lộ.

7.5. Mọi thông tin Công ty cung cấp cho Đối tác liên kết dưới bất kỳ hình thức nào theo Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này sẽ và vẫn thuộc tài sản độc quyền của Công ty và, khi chấm dứt Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này, thông tin như vậy và mọi bản sao của thông tin sẽ ngay lập tức được trả lại cho Công ty hoặc bị hủy theo quyết định của Công ty, ngoại trừ trường hợp việc trả lại hoặc hủy thông tin trái với quy định của luật áp dụng, cũng như các trường hợp khác theo quy định của luật hiện hành.

7.6. Mọi thông tin bảo mật được cung cấp 'NGUYÊN TRẠNG' cho Đối tác liên kết. Nói cách khác, Công ty không bảo đảm, thể hiện, ngụ ý về tính chính xác, đầy đủ hoặc hiệu suất của thông tin bảo mật.


8. TRÁCH NHIỆM

8.1. Công ty có quyền thu tiền phạt từ Đối tác liên kết với số tiền lên đến 100% của Số dư trong Tài khoản Tiếp thị liên kết vào ngày thu tiền phạt trong trường hợp vi phạm nghĩa vụ được quy định tại khoản 4.6 của Thỏa thuận Tiếp thị liên kết, và/hoặc tạm ngưng hoạt động của Tài khoản Tiếp thị liên kết với thông báo trước.

8.2. Trong trường hợp Nhà giao dịch báo cáo hành vi vi phạm các nghĩa vụ của Đối tác liên kết được quy định tại khoản 4.6 của Thỏa thuận Tiếp thị liên kết, Công ty có quyền tạm ngưng hoạt động của Tài khoản Tiếp thị liên kết trong thời gian điều tra.

8.3. Trong trường hợp Công ty xác định rằng Đối tác liên kết đang sử dụng Tài khoản Tiếp thị liên kết cho mục đích khác ngoài các mục đích được quy định tại Khoản 3.1 và/hoặc vi phạm các điều khoản của Thỏa thuận, Công ty có quyền tạm ngưng hoạt động của Tài khoản Tiếp thị liên kết với thông báo trước.

8.4. Nếu Đối tác liên kết vi phạm các nghĩa vụ được quy định tại điểm (VIII) khoản 4.6 của Thỏa thuận Tiếp thị liên kết, Công ty sẽ có quyền khấu trừ một phần hoặc tất cả thanh toán Phí tiếp thị liên kết do hành vi của Đối tác liên kết.

8.5. Công ty có quyền tạm ngưng tạm ngưng hoạt động của Tài khoản Tiếp thị liên kết mà không cần thông báo cho Đối tác liên kết trong trường hợp Đối tác liên kết có các hành vi sau:

 • sử dụng trang web, hoạt động kinh doanh hoặc danh sách gửi thư bất hợp pháp;

 • tham gia vào họa động sản xuất nội dung trái phép trên các trang web hay trong danh sách thư điện tử của Đối tác liên kết với những nội dung chào hàng các mặt hàng trái phép;

 • sử dụng các trang web có chứa hay tuyên truyền tài liệu phỉ báng, hạ uy tín, tục tĩu, xúc phạm, tàn bạo, cuồng tín, hận thù, trái phép, độc hại hay đồi trụy, hay liên kết đến các trang web có tính chất này;

 • đăng liên kết đến Tài liệu Quảng cáo bừa bãi trên bất kỳ trang web nào trong danh sách thư, mạng biểu ngữ, quầy, sách cho khách, kênh IRC, hay các tài nguyên internet khác cùng loại;

 • tổ chức hay hỗ trợ bất cứ hoạt động không lành mạnh nào, bao gồm sử dụng bất cứ thiết bị, chương trình, robot, cơ cấu hay chuyển hướng ẩn, hoặc lưu lượng giả;

 • thiết lập hoặc tổ chức bất kỳ chiến dịch quảng cáo nào có giải thưởng, điểm hay đền bù cho bất kỳ hoạt động nào mà Công ty không cho phép hoặc không có sự chấp thuận trước bằng văn bản của Công ty;

 • hủy hoại, bóp méo hay bôi nhọ Các đối tượng IP hay uy tín kinh doanh của Công ty và/hoặc (các) Nền tảng giao dịch;

 • cung cấp cho người dùng các giao dịch với khoản đền bù chi phí gián tiếp hay trực tiếp

8.6. Công ty có quyền, ngoài bất kỳ phương tiện bảo vệ sẵn có khác, công nhận Đường dẫn Tiếp thị liên kết và/hoặc Đướng dẫn Giới thiệu là vô hiệu và ngay lập tức khóa quyền truy cập của Đối tác liên kết vào Tài khoản Tiếp thị liên kết và không thanh toán Phí tiếp thị liên kết và/hoặc Phí giới thiệu.

8.7. Công ty bảo lưu quyền chấm dứt và/hoặc không thanh toán Phí tiếp thị liên kết và/hoặc Phí giới thiệu tại bất kỳ thời điểm nào, và/hoặc hủy quyền truy cập vào Tài liệu Quảng cáo của Đối tác liên kết, trong trường hợp có nghi ngờ chính đáng rằng các hành động đã thực hiện, văn bản hoặc hình ảnh được sử dụng vi phạm/có thể vi phạm pháp luật hiện hành hoặc có cơ sở hợp lý để khẳng định những hành động này có thể gây ra hệ quả thương mại tiêu cực đối với Công ty và/hoặc (các) Nền tảng giao dịch.


9. GIỚI HẠN TRÁCH NHIỆM. BẢO ĐẢM. BỒI THƯỜNG 

9.1. Công ty không chịu trách nhiệm về hoạt động hoặc không hoạt động của Đối tác liên kết.

9.2. Trong mọi trường hợp, trách nhiệm của Công ty, các giám đốc, cổ đông, chi nhánh, nhân viên, hay đại lý của Công ty đều không bao gồm trách nhiệm bồi thường thiệt hại hay tổn thất do Đối tác liên kết gây ra là hệ quả của việc tuân thủ hay vi phạm Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này, bất kể là gián tiếp, quá mức, tăng thêm hay các chi phí bổ sung khác do các trường hợp đặc biệt, thiệt hại hay chi phí phát sinh vô ý hay cố ý (bao gồm nhưng không giới hạn ở việc mất lợi nhuận, thiệt hại gián tiếp, mất thu nhập, mất dữ liệu, hay tổn hại về uy tín), ngay cả khi Đối tác liên kết đã được thông báo về những khả năng này. Trách nhiệm của Công ty giới hạn trong số tiền thiệt hại trực tiếp phát sinh bởi Đối tác liên kết là hậu quả của việc sơ suất hay hành động cố ý làm trái pháp luật của Công ty.

9.3. Công ty không chịu trách nhiệm đối với các lỗi hay trục trặc về phần mềm, phần cứng hay phương tiện truyền thông hoặc hệ thống khác (cho cả Đối tác liên kết và Công ty).

9.4. Công ty không chịu trách nhiệm về những tổn thất của Đối tác liên kết phát sinh từ các trường hợp bất khả kháng. Các trường hợp bất khả kháng bao gồm nhưng không giới hạn các trường hợp sau: thiên tai, thảm họa nhân tạo, hành động quân sự, hành động khủng bố, nổi dậy, bất ổn dân sự, đình công, bạo loạn, việc thông qua các hạn chế của chính phủ mà có ảnh hưởng đến việc thực hiện Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này, việc thông qua (hay thay đổi đối với) quy định về thị trường và/hoặc tiền tệ, và đình chỉ giao dịch hối đoái.

9.5. Nếu trong quá trình sử dụng Trang web, Đối tác liên kết kiếm lợi nhuận bằng cách sử dụng trí tuệ nhân tạo, phần mềm chuyên dụng, bot hoặc các lỗ hổng trong phần mềm Chương trình Tiếp thị liên kết, thì lợi nhuận đó không thuộc trách nhiệm tài chính của Công ty và không được thanh toán cho Đối tác liên kết.

9.6. Trách nhiệm của Công ty trong mọi trường hợp được giới hạn ở mức thấp hơn những mức sau: (1) tổng số tiền thanh toán cho Phí tiếp thị liên kết trả cho Đối tác liên kết trong một (1) tháng gần nhất trước khi xảy ra sự việc dẫn đến trách nhiệm pháp lý, hay (2) năm ngàn (5.000) Đô la Mỹ.

9.7. Trong phạm vi được pháp luật cho phép, Công ty từ chối mọi bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý, bao gồm bất cứ bảo đảm rõ ràng hay ngụ ý nào về khả năng truy cập vào Nền tảng giao dịch và việc không có virus, lỗi, hay các mối đe dọa về bảo mật.

9.8. Đối tác liên kết đảm bảo những điều sau:

 • bồi thường cho bất cứ tổn thất nào và bảo vệ Công ty, cũng như các giám đốc, cổ đông, chi nhánh, nhân viên, hay đại lý của Công ty đối với tất cả nghĩa vụ, khiếu nại, chi phí, phí tổn hay thiệt hại, bao gồm chi phí hỗ trợ pháp lý phát sinh trực tiếp hay gián tiếp từ các hoạt động của Đối tác liên kết, Nhà giao dịch thông qua Đối tác liên kết, và/hoặc Người được giới thiệu thông qua Đối tác liên kết. Công ty có quyền khấu trừ khoản hoàn trả từ Phí tiếp thị liên kết và/hoặc Phí giới thiệu nếu có lý do để khấu trừ;

 • có khả năng thực hiện các nghĩa vụ theo Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này căn cứ theo quy định riêng của cá nhân và pháp luật áp dụng đối với Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này, và rằng hành động của họ không vi phạm bất kỳ luật, quy tắc hay quy định pháp lý nào;

 • đã tiến hành đánh giá độc lập về lợi ích của việc tham gia vào Chương trình Tiếp thị liên kết này và đã phân tích các rủi ro tiềm tàng;

 • mọi thông tin cá nhân họ cung cấp cho Công ty là đúng, chính xác và cập nhật.

9.9. Đối tác liên kết hoàn toàn chịu trách nhiệm đáp ứng các yêu cầu của luật thuế hiện hành đối với các khoản thanh toán Phí tiếp thị liên kết và/hoặc Phí giới thiệu. Công ty có quyền cung cấp bất kỳ thông tin nào về số tiền tích lũy và đã thanh toán cho bất kỳ cơ quan có thẩm quyền nào.

9.10. Nếu các điều khoản không tiết lộ thông tin bảo mật theo Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này bị vi phạm, Công ty có quyền yêu cầu Đối tác liên kết bồi thường toàn bộ tổn thất liên quan đến việc tiết lộ (sử dụng) thông tin bảo mật. Đối tác liên kết đảm bảo bồi thường thiệt hại cho Công ty do tiết lộ (sử dụng) trái phép thông tin bảo mật. 


10. GIẢI QUYẾT KHIẾU NẠI VÀ TRANH CHẤP

10.1. Các Bên nên cố gắng thương lượng để giải quyết mọi tranh chấp.

10.2. Trong trường hợp xảy ra tranh chấp, Đối tác liên kết có quyền nộp đơn khiếu nại đến địa chỉ email sau: [email protected].

10.3. Khiếu nại của Đối tác liên kết sẽ được xem xét trong vòng 5 (năm) ngày làm việc kể từ ngày nhận được khiếu nại, với điều kiện là khiếu nại cung cấp thông tin hợp lý về việc vi phạm các điều khoản của Chương trình Tiếp thị liên kết của Công ty và bằng chứng cần thiết (nếu có).

10.4. Khi nộp khiếu nại, Đối tác liên kết phải cung cấp những thông tin sau:

 • thông tin của Đối tác liên kết (thông tin đăng nhập và địa chỉ email của Đối tác liên kết), ngày, giờ và mô tả về tranh chấp, yêu cầu của Đối tác liên kết;

 • số tiền yêu cầu bồi thường và diễn giải cách tính toán số tiền đó (nếu khiếu nại phụ thuộc vào việc định giá bằng tiền);

 • căn cứ cho các yêu cầu và bằng chứng kèm theo hỗ trợ cho các yêu cầu đó, bao gồm các điều khoản có liên quan trong Thỏa thuận Tiếp thị liên kết;

 • danh sách các tài liệu kèm theo khiếu nại và bằng chứng khác được Đối tác liên kết xác thực (nếu có);

 • các thông tin cần thiết khác để giải quyết tranh chấp;

Để tranh chấp được giải quyết sớm nhất có thể, Đối tác liên kết phải cung cấp đầy đủ tất cả các thông tin trên.

10.5. Trong trường hợp khiếu nại không tuân thủ các yêu cầu được nêu trong điều khoản 10.4 của Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này và/hoặc nếu tồn tại bất kỳ điều kiện nào sau đây,

 • khiếu nại được đệ trình sau hơn mười bốn (14) ngày làm việc kể từ ngày xảy ra tranh chấp;

 • trong khiếu nại, Đối tác liên kết đưa ra những tuyên bố khiêu khích, cáo buộc vô căn cứ hoặc đe dọa 'bội nhọ' uy tín kinh doanh của Công ty và/hoặc (các) Nền tảng giao dịch;

 • khiếu nại nhận được chứa lời lẽ đe dọa, lăng mạ hoặc từ ngữ mang tính tục tĩu nhắm vào Công ty và/hoặc (các) Nền tảng giao dịch và/hoặc nhân viên của họ,

việc xem xét giải quyết khiếu nại của Đối tác liên kết có thể bị từ chối.

10.6. Như một phần của quá trình xem xét giải quyết tranh chấp, Đối tác liên kết có thể được yêu cầu cung cấp tài liệu, nhận xét hoặc thông tin bổ sung. Việc xem xét giải quyết khiếu nại của Đối tác liên kết được thực hiện trên cơ sở các sự kiện được nêu trong đơn yêu cầu và dữ liệu lưu trữ trên máy chủ. Khi giải quyết tranh chấp, dữ liệu lưu trữ trên máy chủ của sẽ được ưu tiên xem xét so với các bằng chứng khác.

10.7. Trong vòng mười (10) ngày làm việc kể từ ngày sau ngày khiếu nại, Công ty sẽ đưa ra câu trả lời cho Đối tác liên kết về biện pháp được thực hiện để giải quyết tranh chấp, cũng như các đề xuất cho hành động tiếp theo của Đối tác liên kết . Nếu Công ty cần thêm thông tin để giải quyết tranh chấp, Công ty có quyền gia hạn thời gian xem xét khiếu nại bằng cách thông báo cho Đối tác liên kết.

10.8. Khiếu nại về việc thu hồi lợi nhuận bị mất và/hoặc bồi thường thiệt hại về mặt tinh thần bởi Công ty không được chấp nhận để xem xét.

10.9. Tranh chấp được coi là đã được giải quyết nếu trong vòng năm (5) ngày làm việc kể từ thời điểm Công ty gửi câu trả lời cho Đối tác liên kết, câu trả lời đó không thể bị kháng cáo.

10.10. Tranh chấp có thể được đưa ra xét xử tại tòa án nếu các Bên không giải quyết được tranh chấp đó trong vòng một (1) tháng kể từ khi Công ty nhận được khiếu nại.


11. HIỆU LỰC, SỬA ĐỔI VÀ CHẤM DỨT THỎA THUẬN TIẾP THỊ LIÊN KẾT

11.1. Thỏa thuận Tiếp thị liên kết trở nên ràng buộc về mặt pháp lý tại thời điểm Đối tác liên kết đăng ký trên Trang web.

11.2. Các nghĩa vụ và quyền của Đối tác liên kết và Công ty được thiết lập bởi Thỏa thuận Tiếp thị liên kết được coi là một hành động dài hạn và có hiệu lực cho đến khi chấm dứt Thỏa thuận Tiếp thị liên kết.

11.3. Công ty có quyền đơn phương sửa đổi Thỏa thuận Tiếp thị liên kết tại bất cứ thời điểm nào. Nếu các sửa đổi được thực hiện đối với Thỏa thuận Tiếp thị liên kết, chúng sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm phiên bản Thỏa thuận Tiếp thị liên kết sửa đổi được đăng trên Trang web, trừ khi một điều khoản khác được nêu rõ để các sửa đổi có hiệu lực. Đối tác liên kết có nghĩa vụ tự làm quen với phiên bản Thỏa thuận Tiếp thị liên kết hiện tại được đăng trên Trang web.

11.4. Nếu Đối tác liên kết không đồng ý với phiên bản sửa đổi của Thỏa thuận Tiếp thị liên kết, họ phải ngừng quảng bá Nền tảng giao dịch và khóa Tài khoản của mình bằng cách liên hệ với Dịch vụ hỗ trợ Đối tác liên kết của Công ty theo địa chỉ email [email protected].

11.5. Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này có thể được chấm dứt như sau:

- theo chủ ý của bất kỳ Bên nào;

- trong trường hợp Đối tác liên kết qua đời/phát mãi tài sản hoặc nhận thấy Đối tác liên kết không còn năng lực hành vi dân sự;

- trong trường hợp giải thể Công ty.

11.6. Bất kể cơ sở để chấm dứt Thỏa thuận Tiếp thị liên kết là gì, Công ty cam kết thực hiện nghĩa vụ của mình đối với Đối tác liên kết theo cách thức được quy định trong Thỏa thuận Tiếp thị liên kết.

11.7. Đối tác liên kết có quyền chấm dứt Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này bất cứ lúc nào, bất kể động cơ là gì.

11.8. Để đơn phương chấm dứt Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này, Đối tác liên kết phải khóa Tài khoản của mình bằng cách liên hệ với Dịch vụ Hỗ trợ Đối tác liên kết của Công ty theo địa chỉ email [email protected]

11.9. Nếu Đối tác liên kết yêu cầu Công ty mở khóa Tài khoản của họ, Thỏa thuận Tiếp thị liên kết sẽ tiếp tục có hiệu lực theo phiên bản hợp lệ tại thời điểm mở khóa.

11.10. Công ty có quyền đơn phương chấm dứt Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này mà không cần đưa ra lý do.

11.11. Kể từ thời điểm chấm dứt Thỏa thuận Tiếp thị liên kết, Công ty không còn tính Phí tiếp thị liên kết và/hoặc Phí giới thiệu Nhà giao dịch mới cho  Đối tác liên kết. Đồng thời, Công ty sẽ tiếp tục thanh toán Phí tiếp thị liên kết và/hoặc Phí giới thiệu Nhà giao dịch cho Đối tác liên kết và Người được giới thiệu thông qua Đối tác liên kết liên đã đăng ký trong vòng ba (3) tháng kể từ ngày chấm dứt Thỏa thuận Tiếp thị liên kết, với điều kiện cơ sở để chấm dứt Thỏa thuận không phải là các điểm (IX), (X) của khoản 4.6, hoặc bất kỳ điểm nào của khoản 8.5 của Thỏa thuận Tiếp thị liên kết.

11.12. Trong trường hợp chấm dứt Thỏa thuận Tiếp thị liên kết vì bất kỳ lý do nào, Đối tác liên kết phải ngừng sử dụng mọi Tài liệu Quảng cáo và xóa chúng khỏi trang web và các trang Internet khác của họ trong vòng ba (3) ngày làm việc kể từ ngày chấm dứt Thỏa thuận.

11.13. Phần 'Bảo mật' duy trì có hiệu lực trong năm (5) năm sau khi chấm dứt Thỏa thuận Tiếp thị liên kết. 


12. ĐIỀU KHOẢN BỔ SUNG

12.1. Đối tác liên kết không có quyền chuyển giao toàn bộ hoặc một phần các quyền và nghĩa vụ của họ theo Thỏa thuận Tiếp thị liên kết cho bên thứ ba.

12.2. Đối tác liên kết hoặc người đại diện của họ thực hiện Thỏa thuận Tiếp thị liên kết sẽ không có quyền tuyên bố tính vô hiệu, không thể áp dụng hoặc không có quyền tranh luận về các điều khoản điều chỉnh việc xử lý các Đối tượng IP trong Thỏa thuận Tiếp thị liên kết.

12.3.  Nhà giao dịch và Nhà giao dịch thông qua Đối tác liên kết luôn được xem là khách hàng của Nền tảng giao dịch, tùy thuộc vào Nền tảng giao dịch mà họ đã đăng ký, vốn là chủ sở hữu duy nhất và độc quyền đối với cơ sở dữ liệu liên hệ của Nhà giao dịch. Đối tác liên kết không có quyền liên hệ với Nhà giao dịch hoặc Nhà giao dịch của Đối tác liên kết mà không có sự chấp thuận bằng văn bản của Công ty. Nếu Công ty cung cấp chấp thuận như vậy nhưng việc liên hệ với Nhà giao dịch của Đối tác liên kết sau đó được phát hiện là xung đột với lợi ích của Công ty và/hoặc (các) Nhà cung cấp Nền tảng giao dịch, Công ty có quyền thu hồi văn bản chấp thuận đã cấp, đơn phương chấm dứt Thỏa thuận Tiếp thị liên kết và giữ lại bất kỳ và toàn bộ thanh toán Phí tiếp thị liên kết và/hoặc Phí giới thiệu trả cho Đối tác liên kết.

12.4. Công ty và Đối tác liên kết là các đại lý độc lập và không có bất kỳ điều khoản nào của Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này có thể được hiểu là tạo lập bất kỳ mối quan hệ đối tác, liên doanh hay đại lý nào giữa các Bên.

12.5. Trong mọi trường hợp, Công ty sẽ không ủy quyền cho Đối tác liên kết thay mặt cho (các) Nhà cung cấp Nền tảng giao dịch công bố các thông điệp chứa thông tin hoặc bất kỳ tuyên bố nào.

12.6. Khi chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này, Đối tác liên kết đồng ý với Chính sách Quyền riêng tư của Chương trình Tiếp thị liên kết là công cụ quản lý hoạt động xử lý dữ liệu cá nhân của Công ty.

12.7. Khi chấp nhận các điều khoản của Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này, Đối tác liên kết đồng ý với Chính sách Truyền thông của Binomo và Chính sách Truyền thông của Stockity là công cụ quản lý hoạt động truyền thông thay mặt cho Nhà cung cấp Nền tảng giao dịch tương ứng và áp dụng cho tất cả các loại tài liệu quảng cáo của Nền tảng giao dịch tương ứng mà Đối tác liên kết đăng trên Internet.

12.8. Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này là bản trình bày đầy đủ và cụ thể nhất tất cả các điều khoản hợp tác giữa Đối tác liên kết và Công ty và có hiệu lực trên tất cả các thỏa thuận bằng lời nói hoặc bằng văn bản sơ bộ.

12.9. Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này được quản lý bởi luật pháp của Saint Vincent và Grenadines. Bất kỳ tranh chấp nào phát sinh từ hoặc liên quan đến Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này, bao gồm mọi thắc mắc liên quan đến sự tồn tại, tính hiệu lực hoặc chấm dứt của Thỏa thuận, phải được đệ trình và giải quyết cuối cùng bởi tòa án theo luật pháp của Saint Vincent và Grenadines.

12.10. Trong trường hợp có sự khác biệt giữa văn bản tiếng Anh của Thỏa thuận Tiếp thị liên kết này và văn bản bằng các ngôn ngữ khác, phiên bản tiếng Anh của Thỏa thuận Tiếp thị liên kết sẽ được ưu tiên áp dụng.


Có hiệu lực từ 05/07/2023


Phụ lục 1 của Thỏa thuận Tiếp thị liên kết Affiliate Top

Chương trình Tiếp thị liên kết


DỰ ÁN BINOMO

KẾ HOẠCH PHÂN CHIA DOANH THU

Thanh toán cho Phí tiếp thị liên kết là không cố định theo một số tiền cụ thể và phụ thuộc vào tổng hoạt động giao dịch của các Nhà giao dịch mà Đối tác Tích cực thu hút đến Nền tảng giao dịch Binomo. Nhà giao dịch thông qua Đối tác liên kết được coi là Tích cực trong ba trăm sáu mươi (360) ngày theo lịch kể từ khi Nhà giao dịch qua Đối tác liên kết đó đăng ký trên Nền tảng giao dịch Binomo.

Sau chín mươi (90) ngày kể từ khi Nhà giao dịch thông qua Đối tác liên kết đăng ký, Phí tiếp thị liên kết cho đăng ký của Nhà giao dịch đó sẽ được tính với hệ số quy đổi là 0,8.

Tỷ lệ

Tỷ lệ và điều kiện được chỉ định trên trang Tài khoản cá nhân của Đối tác liên kết và tùy thuộc vào địa lý và các điều kiện làm việc khác của Đối tác liên kết.

Thống kê 

Việc hạch toán các khoản thanh toán Phí tiếp thị liên kết và Phí giới thiệu được thực hiện trực tuyến bằng đô la Mỹ trong phần 'Thống kê' trên trang Tài khoản Cá nhân của Đối tác liên kết. 

Phí giới thiệu

Phí giới thiệu được tính là 5% thu nhập của Người được giới thiệu

Xác minh

Các khoản thanh toán Phí tiếp thị liên kết được cộng dồn sau khi Đối tác được xác minh bởi Phòng Dịch vụ An ninh của Công ty.

Lưu lượng truy cập và sự kiện được Phòng Dịch vụ An Ninh của Công ty phát hiện là gian lận sau phân bổ sẽ bị khấu trừ vào số tiền thanh toán cho Đối tác liên kết.

Thủ tục thanh toán

Công ty thanh toán cho Đối tác liên kết và Phí giới thiệu được cộng dồn cho Đối tác liên kết tính theo tuần dương lịch trước đó (theo quy định, vào Thứ 5 của tuần dương lịch hiện tại). Đối tác liên kết có quyền gửi yêu cầu rút tiền thù lao sớm. Công ty có quyền từ chối thanh toán sớm hoặc đưa ra quyết định trong vòng hai (2) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu thanh toán sớm cho Đối tác liên kết hoặc khoản thanh toán Phí giới thiệu cho Đối tác liên kết.

Điều kiện khác

Công ty có quyền đơn phương thay đổi tỷ lệ và điều kiện của Kế hoạch Phân chia Lợi nhuận


CHƯƠNG TRÌNH CPA (THANH TOÁN CHO KHOẢN TIỀN NẠP ĐẦU TIÊN)

Phí tiếp thị liên kết là cố định và được cộng dồn mỗi khi một Nhà giao dịch thông qua Đối tác liên kết nạp khoản tiền đầu tiên trên Nền tảng giao dịch Binomo không muộn hơn tháng dương lịch tiếp theo tháng mà Nhà giao dịch đó đã đăng ký trên Nền tảng giao dịch Binomo.

Chương trình này được cung cấp bởi quản lý cá nhân khi có yêu cầu của Đối tác liên kết.

Tỷ lệ

Tỷ lệ và điều kiện được xác định riêng tùy thuộc vào địa lý và các điều kiện làm việc khác của Đối tác liên kết.

Thống kê

CPA Di động: Việc hạch toán các khoản thanh toán Phí tiếp thị liên kết được thực hiện trực tuyến bằng đô la Mỹ thông qua AppsFlyer MMP. Trong trường hợp như vậy, Đối tác liên kết cam kết mở tham số 'minh bạch' trong tài khoản cá nhân AppsFlyer của mình trong vòng một (1) ngày làm việc kể từ thời điểm đăng ký Chương trình CPA.

CPA Web: Việc hạch toán các khoản thanh toán Phí tiếp thị liên kết được thực hiện trực tuyến bằng đô la Mỹ trong phần 'Thống kê' trên trang Tài khoản Cá nhân của Đối tác liên kết.

Xác minh

Kỳ báo cáo là 1 (một) tháng dương lịch. Tháng dương lịch có nghĩa là số ngày, bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng, kết thúc vào ngày cuối cùng của tháng ('Kỳ báo cáo'). Sau khi kết thúc Kỳ báo cáo, trong vòng ba mươi (30) ngày dương lịch Công ty sẽ kết thúc Kỳ báo cáo (sẽ chấp nhận các dịch vụ do Đối tác liên kết cung cấp). 

Các dịch vụ được coi là được chấp nhận sau khi Công ty gửi thư đến địa chỉ email được chỉ định trong Tài khoản Đối tác liên kết có chứa cụm từ 'các dịch vụ trong khoảng thời gian từ __ đến __ được chấp nhận'.

Lưu lượng truy cập và sự kiện được Appsflyer Protect 360 và Phòng Dịch vụ An Ninh của Công ty phát hiện là gian lận sẽ bị khấu trừ vào số tiền thanh toán cho Đối tác liên kết.

Thủ tục thanh toán

Công ty thanh toán Phí tiếp thị liên kết và Phí giới thiệu được cộng dồn cho Đối tác liên kết trong vòng ba mươi (30) ngày theo lịch kể từ khi kết thúc Kỳ báo cáo.

Điều kiện khác

Công ty có quyền đơn phương thay đổi tỷ lệ và điều kiện của Kế hoạch CPA.


KẾ HOẠCH PHÂN CHIA LỢI NHUẬN

Thanh toán cho Phí tiếp thị liên kết là không cố định theo một số tiền cụ thể và phụ thuộc vào Lợi nhuận giao dịch của các Nhà giao dịch mà Đối tác Tích cực thu hút đến Nền tảng giao dịch Binomo. Nhà giao dịch thông qua Đối tác liên kết được coi là Tích cực trong ba trăm sáu mươi (360) ngày theo lịch kể từ khi Nhà giao dịch qua Đối tác liên kết đó đăng ký trên Nền tảng giao dịch Binomo.

Tỷ lệ

Tỷ lệ và điều kiện được chỉ định trên trang Tài khoản cá nhân của Đối tác liên kết và tùy thuộc vào khu vực địa lý và các điều kiện làm việc khác của Đối tác liên kết. 

Thống kê 

Việc hạch toán các khoản thanh toán Phí tiếp thị liên kết và Phí giới thiệu được thực hiện trực tuyến bằng đô la Mỹ trong phần 'Thống kê' trên trang Tài khoản cá nhân của Đối tác liên kết. 

Phí giới thiệu

Phí giới thiệu được tính là 5% thu nhập của Người được giới thiệu.

Xác minh

Các khoản thanh toán Phí tiếp thị liên kết được cộng dồn sau khi Đối tác được xác minh bởi Phòng Dịch vụ An ninh của Công ty.

Lưu lượng truy cập và sự kiện được Phòng Dịch vụ An Ninh của Công ty phát hiện là gian lận sau phân bổ sẽ bị khấu trừ vào số tiền thanh toán cho Đối tác liên kết.

Thủ tục thanh toán

Công ty thanh toán cho Đối tác liên kết và Phí giới thiệu được cộng dồn cho Đối tác liên kết tính theo tuần dương lịch trước đó (theo quy định, vào Thứ 5 của tuần dương lịch hiện tại). Đối tác liên kết có quyền gửi yêu cầu rút tiền thù lao sớm. Công ty có quyền từ chối thanh toán sớm hoặc đưa ra quyết định trong vòng hai (2) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu thanh toán sớm cho Đối tác liên kết hoặc khoản thanh toán Phí giới thiệu cho Đối tác liên kết.

Điều kiện khác

Công ty có quyền đơn phương thay đổi tỷ lệ và điều kiện của Chương trình Phân chia lợi nhuận.


DỰ ÁN STOCKITY

KẾ HOẠCH PHÂN CHIA LỢI NHUẬN

Thanh toán cho Phí tiếp thị liên kết là không cố định theo một số tiền cụ thể và phụ thuộc vào Lợi nhuận giao dịch của các Nhà giao dịch mà Đối tác Tích cực thu hút đến Nền tảng giao dịch Stockity. Nhà giao dịch thông qua Đối tác liên kết được coi là Tích cực trong ba trăm sáu mươi (360) ngày theo lịch kể từ khi Nhà giao dịch qua Đối tác liên kết đó đăng ký trên Nền tảng giao dịch Stockity.

Tỷ lệ

Tỷ lệ và điều kiện được chỉ định trên trang Tài khoản cá nhân của Đối tác liên kết và tùy thuộc vào khu vực địa lý và các điều kiện làm việc khác của Đối tác liên kết. 

Thống kê 

Việc hạch toán các khoản thanh toán Phí tiếp thị liên kết và Phí giới thiệu được thực hiện trực tuyến bằng đô la Mỹ trong phần 'Thống kê' trên trang Tài khoản cá nhân của Đối tác liên kết. 

Phí giới thiệu

Phí giới thiệu được tính là 5% thu nhập của Người được giới thiệu.

Xác minh

Các khoản thanh toán Phí tiếp thị liên kết được cộng dồn sau khi Đối tác được xác minh bởi Phòng Dịch vụ An ninh của Công ty.

Lưu lượng truy cập và sự kiện được Phòng Dịch vụ An Ninh của Công ty phát hiện là gian lận sau phân bổ sẽ bị khấu trừ vào số tiền thanh toán cho Đối tác liên kết.

Thủ tục thanh toán

Công ty thanh toán cho Đối tác liên kết và Phí giới thiệu được cộng dồn cho Đối tác liên kết tính theo tuần dương lịch trước đó (theo quy định, vào Thứ 5 của tuần dương lịch hiện tại). Đối tác liên kết có quyền gửi yêu cầu rút tiền thù lao sớm. Công ty có quyền từ chối thanh toán sớm hoặc đưa ra quyết định trong vòng hai (2) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu thanh toán sớm cho Đối tác liên kết hoặc khoản thanh toán Phí giới thiệu cho Đối tác liên kết.

Điều kiện khác

Công ty có quyền đơn phương thay đổi tỷ lệ và điều kiện của Chương trình Phân chia lợi nhuận.


KẾ HOẠCH PHÂN CHIA DOANH THU

(chỉ dành cho các Đối tác liên kết đã đăng ký trên Trang web trước ngày 06/07/2023)

Thanh toán Phí tiếp thị liên kết là không cố định theo một số tiền cụ thể và phụ thuộc vào tổng hoạt động giao dịch của các Nhà giao dịch mà Đối tác Tích cực thu hút đến Nền tảng giao dịch Stockity. Nhà giao dịch thông qua Đối tác liên kết được coi là Tích cực trong ba trăm sáu mươi (360) ngày theo lịch kể từ khi Nhà giao dịch qua Đối tác liên kết đó đăng ký trên Nền tảng giao dịch Stockity.

Sau Chín mươi (90) ngày kể từ khi Nhà giao dịch thông qua Đối tác liên kết đăng ký, Phí tiếp thị liên kết cho đăng ký của Nhà giao dịch đó sẽ được tính với hệ số quy đổi là 0,8.

Tỷ lệ

Tỷ lệ và điều kiện được chỉ định trên trang Tài khoản cá nhân của Đối tác liên kết và tùy thuộc vào địa lý và các điều kiện làm việc khác của Đối tác liên kết.

Thống kê 

Việc hạch toán các khoản thanh toán Phí tiếp thị liên kết và Phí giới thiệu được thực hiện trực tuyến bằng đô la Mỹ trong phần 'Thống kê' trên trang Tài khoản Cá nhân của Đối tác liên kết. 

Phí giới thiệu

Phí giới thiệu được tính là 5% thu nhập của Người được giới thiệu

Xác minh

Các khoản thanh toán Phí tiếp thị liên kết được cộng dồn sau khi Đối tác được xác minh bởi Phòng Dịch vụ An ninh của Công ty.

Lưu lượng truy cập và sự kiện được Phòng Dịch vụ An Ninh của Công ty phát hiện là gian lận sau phân bổ sẽ bị khấu trừ vào số tiền thanh toán cho Đối tác liên kết.

Thủ tục thanh toán

Công ty thanh toán cho Đối tác liên kết và Phí giới thiệu được cộng dồn cho Đối tác liên kết tính theo tuần dương lịch trước đó (theo quy định, vào Thứ 5 của tuần dương lịch hiện tại). Đối tác liên kết có quyền gửi yêu cầu rút tiền thù lao sớm. Công ty có quyền từ chối thanh toán sớm hoặc đưa ra quyết định trong vòng hai (2) ngày làm việc kể từ ngày nhận được yêu cầu thanh toán sớm cho Đối tác liên kết hoặc khoản thanh toán Phí giới thiệu cho Đối tác liên kết.

Điều kiện khác

Công ty có quyền đơn phương thay đổi tỷ lệ và điều kiện của Chương trình Phân chia lợi nhuận.


Phụ lục 2 của Thỏa thuận Tiếp thị liên kết Affiliate Top

Danh sách các Quốc gia (Vùng lãnh thổ) bị cấm

Albania

Afghanistan

Andorra

Úc

Áo

Belarus

Bỉ

Bulgaria

Canada

Croatia

Cuba

Síp

Cộng hòa Séc

Đan Mạch

Estonia

Phần Lan

Pháp

Đức

Hy Lạp

Haiti

Hồng Kông

Hungary

Iceland

Iran

Iraq

Ireland

Israel

Ý

Jamaica

Nhật Bản

Latvia

Libya

Liechtenstein

Litva

Luxembourg

Mali

Malta

Moldova

Monaco

Myanmar

Hà Lan

New Zealand

Nicaragua

Bắc Triều Tiên

Na Uy

Palestin

Ba Lan

Bồ Đào Nha

Rumani

Liên Bang Nga

Saint Vincent và Grenadines

San Marino

Senegal

Singapore

Slovakia

Slovenia

Nam Sudan

Tây Ban Nha

Thụy Điển

Thụy Sĩ

Syria

Các Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất

Vương Quốc Anh

Mỹ

Vatican

Zimbabwe